Obchodní podmínky vydané Provozovatelem tohoto obchodu

Před nákupem, při objednávce, při nákupu na tomto obchodu nebo v případě reklamace nebo využívání informací na těchto stránkách uvedených je zákazník povinen seznámit se těmito obchodními podmínkami a řídit se jimi.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Unimoservis s.r.o. od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Unimoservis s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha 9, IČ: 25605429, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 54189 u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Prodávající je obchodní společnost Unimoservis s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9; IČ: 25605429, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 54189. Unimoservis s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí Spotřebiteli (kupujícímu) informativním e-mailem na zadaný e-mail.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko označující odeslání objednávky.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a  reklamační řád  je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Pokud kupující uskuteční objednávku mimo obchod Prodávajícího na internetu (např. Emailem, telefonicky apod.) je na existenci obchodních podmínek a reklamační řád upozorněn a je povinen se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

Obsah Internetových stránek obchodu - Spotřebitel (Kupující) bere na vědomí, že za informace uváděné v tomto obchodu u jednotlivých druhů zboží nebo položek nenese Prodávající jakoukoliv odpovědnost. Veškeré uvedené informace jsou k používání tak jak jsou bez jakýchkoli záruk. Informace jsou uveřejněny v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti, nicméně za toto Provozovatel obchodu neručí. Veškeré používání tohoto obchodu, či informací v něm uvedených je pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí zákazníka, provozovatel se tímto vzdává veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.

Není-li Spotřebiteli (kupujícímu) cokoliv jasné je povinen ještě před objednáním zboží kontaktovat Prodávajícího, případně na jeho doporučení výrobce produktu nebo lékaře, aby tak předešel jakékoliv možné újmě nebo škodě.

Obrázky - zákazník bere na vědomí, že obrázky u jednotlivých druhů zboží jsou pouze informativní a vzhled dodaného výrobku nebo obalu se může lišit.

Cena - Cena je uváděná zásadně včetně DPH.

Akce - jednotlivé a jakékoliv na obchodu i mimo něj prezentované akce jsou myšleny vždy do odvolání nebo do vyprodání skladových zásob. Akce můžou být spjaty s např. s minimální výší objednávky nebo s odebráním určitého množství zboží.

Nákup - Odesláním objednávky Spotřebitel (kupující) prohlašuje, že je starší 18let. Je plně na zákazníkovi, jaký zvolí způsob objednávky, zaslání zboží a platby. Pokud má zákazník jakékoliv pochybnosti je povinen provést svoji objednávku telefonicky, emailem nebo i písemně, tak aby byla eliminována případná škoda vzniklá neznalostí nebo špatnou volbou.

Poplatky - K ceně zboží Prodávající připočítává poštovné, příp. dopravné a balné. Tato částka může být odpuštěna. Pokud je zboží odesíláno mimo území ČR může Prodávající účtovat poštovné, příp. dopravné a balné vždy. O velikosti poplatků za poštovné a balné je Spotřebitel (kupující) informován při sestavování objednávky

Omezení nákupu - V obchodu může být stanovena minimální hodnota nákupu. Tato hodnota může být rozdílná pro internetovou, telefonickou objednávku.

Dostupnost produktů – o dostupnosti jednotlivých produktů je Spotřebitel (kupující) informován u jednotlivých produktů nebo položek. Tato informace je pouze informativní, a nikoliv pro Prodávajícího závazná. Spotřebitel (kupující) bere při objednávání zboží na vědomí, že produkty nemusí být dostupné v požadovaném množství nebo je možné, že byly doprodány. O případné nedostupnosti zboží je Spotřebitel (kupující) vhodným způsobem informován. Spotřebiteli (kupujícímu) může být odeslána nekompletní zásilka, s tím že o způsobu a termínu dodání zbývajícího zboží Prodávající Spotřebitele (kupujícího) vhodnou formou informuje.

Platba za objednané zboží - na dobírku zasílá dodavatel zboží pouze do ČR nebo na Slovensko.

Přijímány jsou též platby předem jak z bank v České republice, tak ze zahraničí případně přes internetové elektronické peněženky. Při platbách předem dodá Prodávající zboží až po jeho úplném zaplacení na jeho účet. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení celé nebo části objednávky předem, a to i v případě kdy zákazník zvolil možnost "dobírkou". Číslo účtu je zveřejněno v sekci Kontakty. Prodávající sdělí Spotřebiteli (kupujícímu) své bankovní spojení již při zaslání soupisu objednaného zboží.

Prodávající není zaveden na platby bankovními kartami.

Spotřebitel (kupující) je povinen respektovat pokyny uváděné na portále pro jednotlivé platební metody, případně respektovat pokyny zaslané Prodávajícím emailem.

Způsoby zasílání zboží - zboží je zasíláno Prodávajícím na udanou adresu Spotřebitele (kupujícího). Spotřebiteli (kupujícímu) je v průběhu objednávky nabízeno vždy několik možností zaslání. Je plně na Spotřebiteli (kupujícím) jakou možnost z nabízených možností zvolí. Objednává-li Spotřebitel (kupující) telefonicky nebo mailem a neuvede specifické přání pro zaslání zboží má provozovatel za to, že si zákazník přeje zaslání obyčejně na udanou adresu. Položky zboží, jejichž prodej Prodávající tohoto portálu pouze zprostředkovává mohou být dodány jiným dodavatelem (např. přímo dovozcem produktu do ČR), a to na jeho účet. O tom kdo zboží Spotřebiteli (kupujícímu) dodá je vždy Spotřebitel (kupující) informován Prodávajícím emailem.

Nepřeje-li si Spotřebitel (kupující), aby došlo objednané zboží na jeho domovskou adresu má možnost zaslání na POSTE RESTANTE nebo NA ADRESU FIRMY.

Přeje-li si Spotřebitel (kupující) zaslání do vlastních rukou, musí zvolit v průběhu objednávání odpovídající možnost. Tato možnost není garantována pro všechny cílové destinace zaslání zboží.

Zboží je zasíláno českou poštou po ČR, EU nebo do zahraničí i mimo EU, přepravní službou po ČR, případně i do zahraničí. Náklady na přepravu zboží zejména mimo EU se může ještě před potvrzením objednávky a uzavřením kupní smlouvy Prodávajícím zvýšit, s tím že Spotřebitele (kupujícího) o této skutečnosti informuje. Pokud by byly tyto zvýšené náklady pro Spotřebitele nepřijatelné, může od své objednávky odstoupit.

Záruka na zboží s uvedenou dobou exspirace, s datumem o minimální trvanlivosti... – na jednotlivé produkty je poskytována záruka dle zákona. U produktů pro zdraví je záruka omezena dobou exspirace (minimální trvanlivost), která by měla být výrobcem vyznačena na produktech. Doba exspirace udává dobu, kdy je možné produkt používat bez rizika snížení jeho účinnosti nebo bezpečnosti. Produkty s ohroženou exspirací jsou vždy na portále výrazně vyznačeny. Tyto produkty nelze z důvodu ohrožené nebo prošlé exspirace vrátit, ani reklamovat. Produkty s ohroženou exspiracíí kupuje Spotřebitel (kupující) pouze a jen na svoje riziko a nebezpečí, s tím že je rozhodně spotřebuje dle pokynů výrobce do uvedeného datumu exspirace. Produkty s prošlou minimální trvalivostí nebo exspirací Prodávající ve svých obchodech nenabízí.

Spotřebitel (kupující) je povinen držet se informací uvedených na výrobku výrobcem, případně příbalovém letáku nebo návodu. Pokud se budou zdát Spotřebiteli (kupujícímu) informace o zakoupeném produktu (zejména produkty pro zdraví) v jakémkoliv směru neúplné nebo nejasné (např. Kontraindikace atd.) je povinen před použitím nebo vyzkoušením produktu kontaktovat svého lékaře, vyčkat na jeho rady a řídit se jimi.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Spotřebitel (kupující) Prodávajícího a písemně na reklamační adresu Prodávajícího (viz. Reklamační řád) uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že Spotřebitel (kupující) dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Spotřebitel (kupující) zboží vrátí.

Na kupní cenu, která má být Spotřebiteli (kupujícímu) vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. doplňky stravy, erotické pomůcky apod.),
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ nebo „Dostupné v omezeném množství“ nebo bylo-li zboží doprodáno apod. nebo v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Prodávající Spotřebitele (kupujícího) o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Spotřebiteli (kupujícímu) peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, pošta nebo přímí dodavatelé zboží, kterým jsou osobní údaje Spotřebitelů (kupujících) předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Spotřebitel (kupující) souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Spotřebiteli (kupujícímu) při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Spotřebitel (kupující) sám.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence . Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že jim porozumněl.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014